Monday, 12 December 2016

Nasab Syeikhul Islam Abuya Muda Waly al-Khalidy

    

      Abu Syekh Muhammad Naser bin Tgk.Ilyas bin Abu Ibrahim Wayla (aulia Allah) berkata pada Syeikh Naqsyabandi Waly bin Hidayat Waly bin Abuya profesor Muhibbudin Waly bin Abuya Muda Waly al Khalidy bahwa, Abu Ibrahim Wayla pernah mengatakan "Abuya Muda Waly" merupakan keturunan sahabat Rasulullah yaitu Sayyidinaa Utsman bin 'Affan.ra (khalifah ke tiga). Dan beliau hafal nasab Abuya Muda Waly dan menyuruh saya (Naqsyabandy Waly) untuk menulisnya dan menyebarkannya supaya tidak terjadi simpang siur tentang nasab Abuya kata beliau.

Naqsyabandi Waly (kiri) bersama Abu Syekh Muhammad Nasir


                                        *Silsilah nasab Abuya Muda Waly sebagai berikut:*
     Syeikh Muhammad Waly (Abuya Muda Waly) bin Syeikh Muhammad Salim bin Tuanku Malim Palito bin Datuk Muhammad Husein bin Hulubalang Ja'far bin Tuanku Abdul Faqih bin Syeikh Muhammad Zubir bin Syeikh Ahmad bin Syeikh Muhammad bin Syeikh Abdullah bin Syeikh Zakariya bin Syeikh 'Amran bin Syeikh 'Ali bin Syeikh Tuanku Muhammad Yunus ( Beliau yang pertama datang ke Minangkabau dari Madinah untuk menyebarkan Islam ) bin Syeikh Ahmad Thoha bin Syeikh 'Abdussalam bin Syeikh Mukhtar bin Syeikh Turmudzi bin Syeikh Abdul Wahid bin Syeikh Ahmed at-Tibby ( thibbrani ) bin Syeikh Abdullah bin Syeikh Syarwani bin Sa'eed bin Sayyidinaa 'Utsman bin 'Affan Ra.
     
     Nasab Utsman bin Affan, adalah Utsman bin Affan ra. bin Abil 'Ash bin Umayyah bin Abdusy Syams bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Luai bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma 'addu bin Adnan. Ibu beliau Bernama Arwa binti Kuraiz bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusy binti Syams Dan neneknya Bernama Ummu Hakim Bidha 'Abdul Muththalib Paman Rasulullah saw .. Nasab Sayyidinaa Utsman bertemu dengan Nasab Nabi Muhammad SAW pada 'Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Luai bin Fihr al Quraisy, dan seterusnya.

     Selama hidupnya, Utsman bin Affan pernah menikah dengan 8 wanita. Berikut istri-istri Utsman ibn Affan beserta keturunannya:
1. Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang memberinya Abdullah, tetapi meninggal dunia saat berumur
    enam (6) tahun.
2. Ummu Kultsum binti Rasulullah SAW, yang tidak memberinya keturunan.
3. Fakhitah binti Ghazwan, yang melahirkan untuknya Abdullah, tetapi ia meninggal juga saat masih
    kecil.
4. Ummu Amr binti Jundub, yang memberinya beberapa anak, yaitu Amr, Khalid, Abban, Umar, dan
    Maryam.
5. Fathimah binti al-Walid al-Makhzumiyyah, yang memberinya tiga (3) orang anak, yaitu Said, al-Walid,
    dan Ummu Said.
6. Ummu al-Banin binti Uyaynah ibn Hishn al-Fazariyyah, yang memberinya Abdul Malik, namun ia
    meninggal dunia di usia dini.
7. Ramlan binti Syaybah ibn Rabiah, yang memberinya Aisyah, Ummu Ibban, dan Ummu Amr.
8. Nailah binti al-Farafashah, yang kemudian melahirkan Maryam yunior.

     Ketika wafat, Utsman bin Affan meninggalkan 3 orang istri, yaitu Ummu al-Banin, Fakhitah, dan Nailah. Ketiga anaknya yang meninggal ketika masih kecil adalah Abdullah, Abdullah Tsani, dan Abdul Malik. Sedangkan yang lain tetap hidup.

     Istri Sayyidina Utsman bin 'Affan yang bernama Fathimah binti al Walid al Makhzumiyyah yang mempunyai tiga orang anak:
1. Sa'id/sa'eed.
2. al Walid.
3. Ummu sa'id.
Adalah Abuya Muda Waly al Khalidy merupakan anak cicit dari Sa'id/sa'eed bin Utsman bin 'Affan.ra.

Silakan disebarkan.

SUMBER dari Tgk.Naqsyabandy waly


Terimakasih Atas Kunjungan Anda!

No comments:

Post a Comment

Berikan Komentar Anda!

Enter your email address:

Author-rights® by: QH

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
notifikasi
close